🔺 امروز؛ آخرین مهلت فراخوان طرح تولید روغن غنی از امگا ۳ با کمک فناوری‌های تکاملی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 امروز؛ آخرین مهلت فراخوان طرح تولید روغن غنی از امگا ۳ با کمک فناوری‌های تکاملی

🔺 امروز؛ آخرین مهلت فراخوان طرح تولید روغن غنی از امگا ۳ با کمک فناوری‌های تکاملی

🔺 امروز؛ آخرین مهلت فراخوان طرح تولید روغن غنی از امگا ۳ با کمک فناوری‌های تکاملی

🔹 امروز آخرین مهلت یکصدوبیست‌وچهارمین فراخوان مشارکت در اکتساب فناوری طرح «تولید روغن غنی از امگا ۳ از سویه‌های جدید آئورانتیوکیتریوم با کمک فناوری‌های تکامل تطبیقی و مهندسی متابولیک» است. / ایسنا

ادامه مطلب ...
popup